Úvod Aktuality Podpora biodiverzity v areálech vodáren

Podpora biodiverzity v areálech vodáren

Podpora biodiverzity v areálech vodáren

27. říjen 2015

Aniž bychom si to běžně uvědomovali, napomáháme přímo či nepřímo ochraně flóry a fauny.

Aniž bychom si to běžně uvědomovali, naší každodenní činností v oblasti nakládání s vodami, zpracováním odpadů a odstraňováním znečištění z odpadních vod, napomáháme přímo či nepřímo ochraně flóry a fauny. Kromě těchto, pro nás již běžných a samozřejmých činností, si Veolia stanovila v oblasti podpory přírodní rozmanitosti tyto cíle: chránit ekosystémy a jejich životaschopnost, obnovovat a chránit městskou biodiverzitu a chránit významné ekologické oblasti.

S cílem zvýšit přírodní rozmanitost v rámci provozovaných areálů došlo k rozšíření spolupráce s Českým svazem ochránců přírody. Ti ve vybraných objektech (v Moravské vodárenské byly vytipovány objekty ČOV Olomouc a ČOV Zlín) provedli v první fázi ekologický audit, během kterého posoudili momentální stav areálů a podmínky pro život rostlin a živočichů. Navržené úpravy jsou pak realizovány částečně externě (ČSOP) a částečně svépomocí se zapojením vlastních zaměstnanců. Audit tedy zhodnotil v rámci areálů přítomnost překážek a nebezpečných prvků pro živočichy, zdroje potravy a přístupy k vodě, úkryty pro různé druhy živočichů a správu travnatých ploch.

Navržené objekty (čistírny odpadních vod) jsou svojí povahou a umístěním velice vhodné a opatření pro zvýšení biodiverzity „relativně“ velice jednoduše realizovatelná. Samotná poloha čistíren v blízkosti vodního toku, uspořádání areálu s mnoha nádržemi s volnou hladinou a rozlehlé travnaté areály nabízí řadu možností, jak zajistit zvýšení biodiverzity na těchto objektech. Základem pro výskyt živočichů je uzpůsobení prostředí k přežití, tedy vytvoření takových podmínek, kde by živočichové našli úkryt, zdroj potravy a vody. Za tímto účelem bude v areálech realizováno opatření týkající se řízeného sečení trávy a přeměnu části travnatých ploch na květnatou louku, výsadbu keřových porostů a stromoví, kde najde řada živočichů nová útočiště. Doplňkové úkryty pro plazy, ptáky, hmyz a jiné lze realizovat uměle vytvořenou hromadou větví a jiného rostlého přírodního dřeva a nechat je volně rozkládat. Pohledově estetický prvek pak může tvořit i kamenná rovnanina, která nabídne útočiště spoustě plazům. Vzhledem k absenci přirozených hnízdních dutin budou v rámci areálu rozmístěny ptačí budky.

Na ČOV Olomouc i ČOV Zlín již bylo zahájeno s realizací navržených úprav, v současné době probíhá výsadba chybějících druhů stromů a keřů, jsou instalovány ptačí budky. Průběžně se realizuje přeměna travnatých ploch na květnaté louky. Zbylá opatření včetně informačních cedulí budou provedena začátkem příštího roku.

Popřejme touto cestou hodně úspěchu a sil všem pracovníkům, kteří se na realizaci úprav podílejí a v případě inspirace realizovaných opatření i rozšíření těchto malých, avšak nesmírně důležitých součástí biodiverzity, i na dalších lokalitách.

Ing. Jan Abrahámek

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.