Úvod Vše o vodě Pitná voda Chemikálie

Chemikálie

V souladu s ustanovením zákona O ochraně veřejného zdraví zveřejňovat chemické látky a chemické směsi používané pro úpravu pitné vody, uvádíme níže kompletní přehled jednotlivých druhů těchto chemických látek a směsí včetně detailních informací obsažených v bezpečnostních listech

K úpravě vody z povrchových nebo podzemních zdrojů na vodu pitnou se používá celá řada chemikálií. Bez těchto látek by nebylo možné vodu upravit na kvalitu, kterou požaduje legislativa. Všechny chemické látky a chemické směsi používané při úpravě pitné vody musí splňovat zákonem předepsané požadavky a jejich používání musí být státními orgány schváleno. Veškeré informace o chemické látce jsou shrnuty v bezpečnostním listu, který je dodáván spolu s danou chemickou látkou. V následujícím seznamu jsou uvedeny všechny chemické látky, směsi a přípravky, které společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. používá při úpravě pitné vody.

 

Síran hlinitý (BL-síran hlinitý)
Jedná se o tzv. koagulační činidlo, které ve vodě vytvoří vločky, jež mají schopnost do sebe vázat nečistoty obsažené v surové, převážně povrchové vodě. Vytvořené vločky se zachycenými nečistotami se následně odstraňují na pískových filtrech. Bez této látky by nebylo možno vodu z povrchových zdrojů upravit. Na úpravny vody je síran hlinitý dodáván jako roztok o koncentraci 50 % nebo jako granulát, z něhož se teprve na úpravně připravuje roztok požadované koncentrace.

 

Polyaluminium chlorid - PAX (BL-Polyaluminium chlorid)

Obdobně jako síran hlinitý se i tato chemická látka používá jako koagulační činidlo, které ve vodě vytvoří vločky, jež mají schopnost do sebe vázat nečistoty obsažené v surové, převážně povrchové vodě. Vytvořené vločky se zachycenými nečistotami se následně odstraňují na pískových filtrech. Bez této látky by nebylo možno vodu z povrchových zdrojů upravit. Na úpravny vody je síran hlinitý dodáván jako roztok o koncentraci 50 % nebo jako granulát, z něhož se teprve na úpravně připravuje roztok požadované koncentrace.

 

Vápenný hydrát (BL-Vápenný hydrát)
Jedná se vlastně o obyčejné vápno, které je běžně známé například ze stavebnictví. Přírodní povrchové i podzemní vody jsou mírně kyselé. K dalšímu snížení hodnoty pH neboli okyselování dochází při dávkování síranu hlinitého. Proto je nutné při úpravě jejich pH zvýšit. K úpravě hodnoty pH směrem k vyšším hodnotám se používá právě vápno. To se samozřejmě nesype do vody v pevné podobě, ale dávkuje se v podobě vápenného mléka nebo vápenné vody. K přípravě vápenné vody se na úpravnách využívají velké nádrže zvané sytiče, ve kterých se vápno rozpouští.

 

Vápenec, Dolomit, Mramor a jiné odkyselovací hmoty (BL-Vápenec, BL-Dolomit, BL-Mramor)
Tyto hmoty jsou přírodními materiály, které se používají k odkyselování vody převážně podzemního původu. V některých místech je zdrojem pitné vody podzemní voda s dobrou kvalitou, ale může se stát, že je tato voda mírně kyselá. Pak je nutné kyselost vody snížit, neboli zvýšit hodnotu pH. To se děje průtokem vody přes vrstvu odkyselovací hmoty, která je nasypána ve filtru. Voda hmotu pomalu rozpouští a obohacuje se zdraví prospěšnými minerály, zejména vápníkem a hořčíkem. Zároveň voda ztrácí svou kyselost.

 

Hydroxid sodný (BL-Hydroxid sodný)
V případě, že je přírodní voda přitékající do úpravny mírně kyselá je nutné její kyselost snížit neboli zvýšit hodnotu pH. Na úpravnách, jejichž kapacita je malá, nejvýše několik litrů za sekundu, by bylo neekonomické budovat vápenné hospodářství. Úprava hodnoty pH se zde děje dávkováním roztoku hydroxidu sodného.

 

Pomocný flokulant – Praestol (BL-Praestol)
Při úpravě některých povrchových vod síranem hlinitým vznikají poměrně malé vločky, které se mohou na pískových filtrech hůře zachycovat. Z tohoto důvodu se při úpravě těchto vod používá pomocný organický flokulant, který dokáže spojit několik menších vloček do jedné větší. Odstranit tuto velkou vločku na pískovém filtru pak již není problém.

 

Chlór, chlornan sodný, chloritan sodný, chlordioxid (BL-Chlór, BL-Chlornan sodný, BL-Chloritan sodný, BL-chlordioxid)
Pitná voda dodávaná spotřebiteli musí být hygienicky ošetřena. Jednou z možností hygienického zabezpečení vody je její chlorace. Tu je možno provádět dávkováním plynného chlóru nebo roztoku chlornanu sodného do upravené vody. Chlór ve vodě brání množení mikroorganismů a udržuje ji hygienicky nezávadnou. V případě, že je chlór z vody cítit, nejedná se v žádném případě o závadu!

 

Kyselina chlorovodíková (BL-Kyselina chlorovodíková)

Na některých úpravnách pitné vody se používá společně s chloritanem sodným pro výrobu chlordioxidu, další látky používané pro hygienické zabezpečení pitné vody.

 

Manganistan draselný (BL-Manganistan draselný)
Některé druhy podzemních a povrchových vod obsahují zvýšené množství rozpuštěného železa a manganu. Tyto prvky nejsou zdraví škodlivé, ale mohou způsobovat hnědé zabarvení vody. Aby bylo možné je při úpravě vody odstranit, je nutné je nejprve převést z formy rozpuštěné na nerozpuštěnou, kterou lze pak odstranit na pískových filtrech. K této reakci, zvané oxidace, se používá manganistan draselný lidově zvaný hypermangan. Roztok manganistanu draselného neboli hypermanganu bývá například i v domácích lékárničkách a používá se jako desinfekční činidlo při drobném poranění.

 

Kyslík (BL-Kyslík)
Tento plyn je při úpravě vody používán v případě, že voda obsahuje zvýšené množství železa nebo manganu. Na úpravnu vody je kyslík dodáván v tlakových lahvích, ze kterých se dávkuje do vody. Kyslík oxiduje železo a mangan z rozpuštěné formy na nerozpuštěnou, kterou lze pak odstranit na pískových filtrech.

 

Ozón (BL-Ozón)
Tento plyn se vyrábí přímo na úpravně vody ze vzdušného nebo čistého kyslíku pomocí elektrického výboje (obdoba blesku při bouřce, kdy rovněž dochází ke vzniku ozónu). Na některých úpravnách se tento plyn používá jako prostředek pro oxidaci látek přítomných ve vodě, například převedení železa a manganu z rozpuštěné formy na formu nerozpuštěnou, kterou je možné zachytit na pískových filtrech. Ozón je velmi nestálý a ve vodě se rozpadá zpět na kyslík. Kromě účinků oxidačních má ozón i účinky desinfekční, neboť je schopen hubit případně přítomné mikroorganismy.

 

Polyfosforečnany - Metaqua (BL-Metaqua)
Některé druhy vody dopravované ke spotřebiteli ocelovým potrubím mohou na ocel působit agresivně. Do vody by se pak mohlo dostat železo z potrubí. I když je železo zdravotně nezávadné, může vodu rezavě zbarvovat. Aby se tomuto působení vody na ocelové potrubí zabránilo, dávkují se do upravené vody antikorozní přípravky. Tyto přípravky složené z fosforečnanů a polyfosforečnanů vytvoří na vnitřním povrchu potrubí ochrannou vrstvu, která brání vodě v působení na potrubí. Fosforečnanů a polyfosforečnanů se není třeba ani v nejmenším obávat, neboť se jedná o látky běžně se vyskytující v celé řadě potravin a to v poměrně velkém množství (čokolády, nápoje typu Cola apod.).

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.