Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odběratelská smouva Podepisování smlouvy

Podepisování smlouvy

Odběratel podepisuje Smlouvu osobně, nebo v zastoupení, vždy jako první smluvní strana.

Ověření je prováděno

  • Na základě dokladu totožnosti pokud je smlouva uzavírána v Zákaznickém centru.
  • Ověřeným podpisem u korespondenčního způsobu uzavírání smluv.
  • Alternativním způsobem – odběratel zašle, fotokopii podepsané smlouvy provozovateli datovou schránkou. Originály stejnopisů smlouvy pak zašle standardně poštou. 

Odběratelem je fyzická osoba

Smlouvu podepisuje osobně, nebo v zastoupení odběratel 

Odběratelem jsou spoluvlastníci

V případě společného jmění manželů může smlouvu z titulu správy společného jmění manželů podepsat jen jeden z manželů i za druhého.

V případě spoluvlastnictví (více vlastníků připojené stavby/pozemku) se upřednostní postup, kdy Smlouvu uzavřou buď všichni spoluvlastníci, nebo většinoví spoluvlastníci.

V případě, že je spoluvlastníkem právnická osoba, použije se pro ni postup pro právnické osoby. 

Odběratelem je právnická osoba.

Smlouvu podepisují fyzické osoby, které jsou oprávněny jednat za právnickou osobu v souladu s výpisem z obchodního rejstříku (členové statutárního orgánu, prokurista, vedoucí odštěpného závodu). Mimo tyto osoby mohou za právnickou osobu smlouvu podepsat i zaměstnanci či další osoby a to na základě písemné plné moci. 

Plná moc

Plná moc musí obsahovat, mimo jiné, rozsah zplnomocnění, datum a místo podpisu, podpis zmocnitele a zmocněného a zároveň prohlášení zmocněného, že plnou moc přijímá.

Originál plné moci (popřípadě jeho ověřená kopie), přiložený ke Smlouvě je uložen u provozovatele.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Žádost o informace o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda v dané lokalitě jsou vodovodní a kanalizační sítě? Potřebujete získat data o vodárenských sítích.
Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Provozní doba ZC

Provozní doba zákaznických center:

 

Pondělí   8 – 12    13 -17

Úterý        pouze po domluvě

Středa     8 – 12    13 -17

Čtvrtek     pouze po domluvě

Pátek       8 – 12