Úvod Vše o vodě Co s kuchyňským odpadem?

Co s kuchyňským odpadem?

Co s kuchyňským odpadem?

19. únor 2013

Kuchyňské odpady nepatří do veřejné kanalizace. Ti, kteří používají drtiče kuchyňských odpadů a rozmělněné biologické odpady splachují do stokové sítě, porušují kanalizační řád!

Kanalizační řád je schvalován rozhodnutím vodoprávního úřadu dle ust. §14 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod a další podmínky pro vypouštění odpadních vod do stokové sítě. Vzhledem k tomu, že kanalizace pro veřejnou potřebu, ani čistírna odpadních vod nebyla navržena, a ani není proto technicky vybavena pro zpracovávání odpadů, nemůže za tímto účelem ani sloužit.

 

Neoprávněné využívání kanalizace pro veřejnou potřebu k likvidaci odpadů vede k provozním problémům na kanalizaci, k jejímu zanášení, vytváření ucpávek a vyvolává zvýšené náklady na provoz kanalizace a deratizaci. Dopadem může být i nemožnost zpracování odpadních vod na čistírně odpadních vod pro její přetížení nadměrným přísunem biologicky rozložitelných látek vpravených do kanalizace přes drtiče kuchyňských odpadů.

 

Likvidace kuchyňských odpadů podléhá režimu nakládání dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., je kompostovatelný kuchyňský odpad zařazen do kategorie komunálního odpadu. Proto je třeba s ním jako s komunálním odpadem nakládat a nevyužívat k tomu neoprávněně kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.