Úvod Vše o vodě Nejčastější dotazy Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

23. duben 2014

V souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zajišťuje provozovatel kanalizací rovněž odvádění srážkových vod.

V souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zajišťuje provozovatel kanalizací rovněž odvádění srážkových vod.

Výpočet množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření je upraven Vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. § 31 této Vyhlášky stanovuje způsob výpočtu množství odváděných srážkových vod dle vzorce uvedeného v příloze č. 16 daného právního předpisu.

 

Vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace dle přílohy č. 16 Vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Druh plochy

Plocha v m2

Odtokový součinitel

Redukovaná plocha v m(plocha krát odtokový součinitel)

A

     

B

     

C

     

D

     

E

     

F

     

Součet redukovaných ploch:

Dlouhodobý srážkový normál* :........ mm/rok, tj. .......... m3/(m* rok)

Roční množství odváděných srážkových vod Q v m3 = součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový normál* v m3/(m2 * rok).

 

*Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav. Pro období od 1. ledna 2022
do 31. prosince 2051 se použije dlouhodobý srážkový normál v daném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020.

 

Hodnoty odtokových součinitelů dle stanovených druhů ploch

Druh plochy

Charakteristika

Odtokový součinitel

A

těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby

0,9

B

půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod

0,6

C

propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování

0,4

D

půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod

0,3

E

půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod

0,1

F

plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic

0,05

 

 

Hodnoty srážkového normálu dle jednotlivých lokalit

Lokalita

Srážkový normál 1991 – 2020 (mm)

Olomouc

553,2

Uničov

607

Konice

604,3

Zlín

754,4

Prostějov

559,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet a úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace.

Povinnost platit stočné za odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu se nevztahuje
na plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti, dále na zoologické zahrady, plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti
a plynulosti drážní dopravy.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.