Úvod Vše o vodě Odpadní voda Co nepatří do kanalizace

Co nepatří do kanalizace

Co nepatří do kanalizace

Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod. Odpadní voda, je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se především o splaškovou (domovní) odpadní vodu, která vzniká každodenní lidskou činností, pocházející z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně, či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Mezi další druhy odpadních vod patří infekční odpadní vody, odpadní vody ze zemědělství či znečištěné dešťové odpadní vody.

Odpadní voda musí být před vypouštěním zpět do řeky vyčištěna. Na území měst a obcí jsou vybudovány různé kanalizační systémy (jednotné, oddílné, gravitační, tlakové či podtlakové). Odpadní voda je od jednotlivých producentů odváděna systémem kanalizačních stok a dalších objektů na stokové síti k místní čistírně odpadních vod, kde se vody čistí a následně je vypouštěna do recipientu - řeky.

Nezodpovědnost některých domácností i firem způsobuje při odvádění a čištění odpadních vod nemalé problémy. Co do kanalizace nepatří, je určeno zákonem. Kanalizační řád je schvalován rozhodnutím vodoprávního úřadu dle ustanovení §14 „Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“, ve znění prováděcích předpisů a stanovuje mimo jiné nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod a další podmínky pro vypouštění odpadních vod do stokové sítě.

Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může také výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

Do stokové sítě nesmí vniknout:

- látky radioaktivní, látky ropné
- látky infekční a karcinogenní
- látky omamné a hořlavé
- jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
- biologicky nerozložitelné tenzidy
- organická rozpouštědla, chemikálie a další nebezpečné látky
  • staré barvy, ředidla, lepidla
  • kyseliny, hydroxidy, detergenty
  • mazadla, oleje
  • zbytky čisticích prostředků
  • domácí a zahradní chemie
  • obsah baterií, ropné látky
  • a další chemické látky (patří do stabilních sběrových míst v jednotlivých městech)

- průmyslová a statková hnojiva, zeminy
- silážní šťávy
- látky působící změnu barvy vody
- neutralizační kaly
- hygienické potřeby (patří do kontejnerů na směsný odpad)
- léky (patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny)
- biologický odpad (patří do kontejnerů na směsný odpad)
  • odpady z kuchyňských drtičů,
  • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
  • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) - patří do sběrných vozů

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.