Úvod Zákazníci Vodovodní a kanalizační přípojka Vodovodní a kanalizační přípojka

Vodovodní a kanalizační přípojka

 

Vodovodní přípojka

je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

 

 

Kanalizační přípojka

je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

 

Podle zákona č. 274/2001 (dokument Adobe PDF)zákona č. 274/2001 je vlastníkem vodovodní  nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila.

Opravy a údržby vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje Moravská vodárenská, a. s. ze svých provozních nákladů.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. je vaším partnerem pro zřízení přípojky v případě, kdy vodovodní řad či kanalizační stoka, na kterou má být přípojka připojena, je nebo bude v provozování MOVO.

 

Formuláře ke zřízení vodovodní či kanalizační přípojky najdete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.