Úvod Služby Napojení na kanalizační síť

Napojení na kanalizační síť

Základní informace jak postupovat při napojení na kanalizační síť. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

Základní informace:

 • investorem nově budované kanalizační přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejnou kanalizaci připojují,
 • opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů,
 • náklady spojené s rekonstrukcí kanalizační přípojky hradí vlastník připojené nemovitosti
 • vlastníci objektů určených k asanaci na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění kanalizační přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být dopředu dohodnut s provozovatelem,
 • provozovatel je účastníkem správního řízení v řízení o vydání územního souhlasu-stavebního povolení kanalizační přípojky; přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Je-li přípojka kolaudována (tam, kde není nařízena kolaudace po dokončení a kontrole přípojky), je provozovatel povinen uzavřít s vlastníkem připojené nemovitosti smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod. Případné umístění kontrolní měrné šachty na domovní části kanalizační přípojky určí provozovatel,
 • připojení kanalizační přípojky na stoku veřejné kanalizace může provést pouze provozovatel nebo s jeho souhlasem stavební organizace.

Jak postupovat při napojení, uzavření smluvní podmínek

 1. Zájemce o novou kanalizační přípojku - dále jen žadatel - nebo jeho zástupce (např. projektant) se dostaví v úřední hodiny na příslušné pracoviště dané oblasti (Olomouc, Prostějov, Zlín).
 2. Žadateli bude na počkání poskytnut zákres inženýrských sítí s umístěním kanalizačního sběrače v dané lokalitě a bude mu předán formulář s minimálním rozsahem projektové dokumentace na kanalizační přípojku (Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě).
 3. Žadatel či jeho zástupce (projektant) vypracuje projektovou dokumentaci na kanalizační přípojku dle minimálního rozsahu dokumentace a předloží jedno paré dokumentace k vyjádření na příslušné pracoviště oblasti.
 4. Žadatel si na příslušném stavebním úřadě vyřídí patřičné povolení (územní souhlas, stavební povolení, ohlášení stavby apod. – může se lišit dle zvyklostí) a po jeho obdržení se v úřední hodiny (případně po telefonické dohodě) osobně dostaví na příslušné pracoviště dané oblasti (Olomouc, Prostějov, Zlín).
 5. Žadatel na základě vydaného povolení vyplní „Žádost o zřízení kanalizační přípojky“a doloží všechny náležitosti dle žádosti (povolení, projektové dokumentace, snímek pozemkové mapy, doklad o vlastnictví - výpis z KN starý max. 10 dnů). Následně bude poslán na ZC, kde s ním bude uzavřena „Smlouva o odvádění odpadních vod“. Smlouva vstoupí v platnost  v den podpisu ze strany MOVO, a.s., a bude zaslána odběrateli poštou. Smlouvu lze uzavřít pouze s vlastníkem pozemku či připojované nemovitosti, nikoli s nájemcem.
 6. Dále bude žadateli předán kontakt na pracovníka provozu, odpovědného za realizaci přípojek, kterého bude žadatel kontaktovat a osobně si s ním dohodne termín a podmínky vlastní realizace kanalizační přípojky (odbočení).

Minimální rozsah projektové dokumentace nové kanalizační přípojky

Formulář: Žádost o zřízení kanalizační přípojky ke stažení

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.