Úvod Služby Napojení na vodovodní síť

Napojení na vodovodní síť

Základní informace jak postupovat při napojení na vodovodní síť. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu po vodoměr. Vedení vody za vodoměrem je záležitostí vnitřního rozvodu vody.

Základní informace

 • investorem nově budované vodovodní přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejný vodovod připojují
 • náklady spojené s opravou a údržbou vodovodní přípojky na veřejném prostranství hradí provozovatel
 • náklady spojené s rekonstrukcí vodovodní přípojky hradí vlastník připojené nemovitosti
 • vlastníci objektů určených k asanaci na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění vodovodní přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být dopředu dohodnut s provozovatelem
 • provozovatel je účastníkem správního řízení v řízení o vydání územního souhlasu, stavebního povolení vodovodní přípojky; přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Je-li přípojka kolaudována (tam, kde není nařízena kolaudace po dokončení a kontrole přípojky), je provozovatel povinen osadit vodoměr a uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody z veřejného vodovodu
 • investor domovní části vodovodní přípojky je povinen oznámit provozovateli předpokládané množství vody, které bude odebíráno z veřejného vodovodu
 • umístění vodovodní přípojky a vodoměru navrhne projektant a poté předloží k odsouhlasení provozovateli
 • připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad může provést pouze provozovatel nebo s jeho souhlasem stavební organizace

Jak postupovat při napojení, uzavření smluvní podmínek

 1. Zájemce o novou vodovodní přípojku - dále jen žadatel - nebo jeho zástupce (např. projektant) se dostaví v úřední hodiny na příslušné pracoviště dané oblasti (Olomouc, Prostějov, Zlín).
 2. Žadateli bude na počkání poskytnut zákres inženýrských sítí s umístěním hlavního vodovodního řadu v dané lokalitě a bude mu předán formulář s požadovaným minimálním rozsahem projektové dokumentace na vodovodní přípojku (Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu po vodoměr. Vedení vody za vodoměrem je záležitostí vnitřního rozvodu vody).
 3. Žadatel či jeho zástupce (projektant) vypracuje projektovou dokumentaci na vodovodní přípojku dle minimálního rozsahu dokumentace a předloží jedno paré dokumentace k vyjádření na příslušné pracoviště oblasti.
 4. Žadatel si na příslušném stavebním úřadě vyřídí patřičné povolení (územní souhlas, stavební povolení, ohlášení stavby apod. – může se lišit dle místních zvyklostí) a po jeho obdržení se v úřední hodiny (případně po telefonické dohodě) osobně dostaví na příslušné pracoviště dané oblasti (Olomouc, Prostějov, Zlín).
 5. Žadatel na základě předloženého povolení vyplní a osobně (tj. vlastník nemovitosti, nebo pozemku) podpisem stvrdí „Žádost o zřízení vodovodní přípojky“(2x), k této žádosti vyplní a doloží „Čestné prohlášení stavebníka (objednatele) pro účely stanovení sazby a režimu DPH“ a doloží všechny náležitosti dle žádosti (povolení, projektové dokumentace, snímek pozemkové mapy, doklad o vlastnictví - výpis z KN starý max. 10 dnů). Následně bude poslán na ZC, kde s ním bude uzavřena „Smlouva o dodávce vody“. Smlouva vstoupí v platnost v den podpisu ze strany MOVO, a.s., a bude zaslána odběrateli poštou. Smlouvu lze uzavřít pouze s vlastníkem pozemku či připojované nemovitosti, nikoli s nájemcem.
 6. Dále bude žadateli předán kontakt na pracovníka provozu, odpovědného za realizaci přípojek, kterého bude žadatel kontaktovat a osobně si s ním dohodne termín a podmínky vlastní realizace vodovodní přípojky.

Minimální rozsah projektové dokumentace nové vodovodní přípojky

Formuláře

 • Žádost o zřízení vodovodní přípojky.
 • Čestné prohlášení stavebníka (objednatele) pro účely stanovení sazby a režimu DPH.
 • Objednávka prací.

Formuláře ke stažení

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.