Úvod Zákazníci Měření spotřeby vody Ověření správnosti měření

Ověření správnosti měření

Nejprve se prosím podívejte na fakturu, jestli byl stav odečten, nebo se jedná o výpočet na konci roku z důvodu změny ceny.

Zkontrolujte konečný stav vodoměru uvedený na faktuře s konečným stavem vodoměru, kterým měříme spotřebu pro Vaši nemovitost. Pro fakturaci používáme pouze celé m3.

Celé m3 jsou na vodoměru opticky odděleny různými způsoby podle konkrétního typu a velikosti vodoměru (např. desetinou čárkou, rámečkem nebo barvou číslic - celé m3 jsou černé, menší jednotky červené). Jestliže stav na vodoměru neodpovídá údaji faktury s připočtením přiměřeného množství za dobu uplynulou od odečtu, může jít o chybný odečet, nebo samoodečet.

Jaký zvolit postup, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně?

V tomto případě je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat dle zákona č. 274/2001 Sb. o přezkoušení vodoměru provozovatele. Přezkoušení je dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 30 dnů tak, že se provede zkouška vodoměru dle platné technické normy.

Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:

a) vodoměr je vadný, nebo že jeho údaje se odchylují od skutečnosti více, než připouští platná technická norma, uhradí ten, jemuž byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně finanční rozdíl, a to od data posledního odečtu, neovlivněného poruchou vodoměru. Náklady na přezkoušení a výměnu vodoměru tu hradí dodavatel vody.

b) údaje vodoměru se neodchylují od skutečné hodnoty více, než připouští platná technická norma, hradí náklady na přezkoušení odběratel.

Žádost o přezkoušení vodoměru ale nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru.

Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.