Úvod Zákazníci Odběratelská smlouva Podepisování smlouvy

Podepisování smlouvy

Odběratel podepisuje smlouvu osobně, nebo v zastoupení, vždy jako první smluvní strana.

Ověření je prováděno:

  • na základě dokladu totožnosti, pokud je smlouva uzavírána v Zákaznickém centru,
  • ověřeným podpisem u korespondenčního způsobu uzavírání smluv,
  • alternativním způsobem - odběratel zašle fotokopii podepsané smlouvy provozovateli datovou schránkou. Originály stejnopisů smlouvy pak zašle standardně poštou. 

Odběratelem je fyzická osoba

Smlouvu podepisuje osobně, nebo v zastoupení odběratel.

Odběratelem jsou spoluvlastníci

V případě společného jmění manželů může smlouvu z titulu správy společného jmění manželů podepsat jen jeden z manželů i za druhého.

V případě spoluvlastnictví (více vlastníků připojené stavby/pozemku) se upřednostní postup, kdy smlouvu uzavřou buď všichni spoluvlastníci, nebo většinoví spoluvlastníci.

V případě, že je spoluvlastníkem právnická osoba, použije se pro ni postup pro právnické osoby. 

Odběratelem je právnická osoba

Smlouvu podepisují fyzické osoby, které jsou oprávněny jednat za právnickou osobu v souladu s výpisem z obchodního rejstříku (členové statutárního orgánu, prokurista, vedoucí odštěpného závodu). Mimo tyto osoby mohou za právnickou osobu smlouvu podepsat i zaměstnanci či další osoby, a to na základě písemné plné moci. 

Plná moc

Plná moc musí obsahovat, mimo jiné, rozsah zplnomocnění, datum a místo podpisu, podpis zmocnitele a zmocněného a zároveň prohlášení zmocněného, že plnou moc přijímá.

Originál plné moci (popřípadě jeho ověřená kopie), přiložený ke smlouvě je uložen u provozovatele.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.