Úvod Zákazníci Odběratelská smlouva Uzavírání smlouvy

Uzavírání smlouvy

Uzavírání smlouvy

Pro jednu nemovitost se zpravidla zřizuje jedna vodovodní přípojka, jedna kanalizační přípojka a sjednává se jeden smluvní vztah.

Na rozdíl od jiných, obdobných typů smluv (energie, plyn, telekomunikace), je smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod povinně písemná /§8 odst. (6) zákona o VAK/. Z toho vyplývá, že  většina Dodatků, změn a souvisejících úkonů musí být provedena také písemnou formou.

Před uzavřením smlouvy

Je nutné ověřit, jestli vodovod, nebo kanalizace provozuje příslušný provozovatel.

Dodávky a služby, které nespadají do působnosti Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, například:

  • dodávky vody hydrantem, či cisternou,
  • odvádění odpadních vod do kanalizace, nebo na čistírnu odpadních vod jiným způsobem než kanalizační přípojkou (cisterna, odvádění do toku, který je následně sveden do kanalizace).

nelze řešit uzavřením typové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, ale jiný typem smlouvy. Případné informace poskytnou pracovníci Zákaznického centra, popřípadě Kontaktního centra.

Způsob uzavírání smluv

Smlouva je uzavírána se zákazníkem osobně v obchodních prostorech společnosti (Zákaznickém centru nebo na Kontaktním místě) nebo korespondenčně (distančním způsobem).

Doklady, potřebné k uzavření smlouvy 

  • Doklad totožnosti (u cizinců případně i povolení k pobytu)
  • Doklad o vlastnictví nemovitosti připojené na vodovod nebo kanalizaci (list vlastnictví)
  • Doklady o podnikání (živnostenský list, kopie zápisu do obchodního rejstříku, registrace plátce DPH)
  • Podklady o změně důležitých okolností (změna smluvních podmínek a údajů, změna vlastníka, změna odběratele obyvatelstvo, změna odběratele právnícké osoby)
  • Situace s vyznačením odkanalizovaných ploch a označením jejich charakteru (pokud jsou odváděny srážkové vody do kanalizace)
  • V případě zastupování platná písemná plná moc podepsaná odběratelem
  • V případě spoluvlastnictví písemnou plnou moc nadpoloviční většiny spoluvlastníků, pokud není jejich podpis přímo ve smlouvě. Plná moc se nevyžaduje u manželů, kde nemovitost je ve společném jmění manželů.

Je vhodné připravit si také další údaje, jako je například číslo účtu v bance, telefonní kontakt, emailovou adresu, spojovací číslo SIPO apod.

Hlášení havárií

Hlášení havárií:

840 668 668
601 276 276
(NONSTOP)

provolba 1
pro oblast Olomouc a Prostějov

provolba 2
pro oblast okresu Zlín

Vyjadřovací portál SMV

Pomocí našeho vyjadřovacího portálu získáte informace o sítích v provozování naší společnosti a můžete vložit projektovou dokumentaci k vyjádření.